Πιστοποιήσεις

iso

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO


Η εταιρεία «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΑΤΣΟΥ (G-PACK)» δραστηριοποιείται στο πεδίο:

“ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΚΑ, ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ”

Η «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΑΤΣΟΥ (G-PACK)» δεσμεύεται να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας στα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει. Σε αυτό συνηγορεί και η πολυετή και εξειδικευμένη πείρα στο αντικείμενο.
Αναλυτικότερα, οι στόχοι της «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΑΤΣΟΥ (G-PACK)» είναι οι ακόλουθοι:

- Η παροχή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων για τον χρήστη τους.
- Η άμεση αναγνώριση των προβλημάτων και παραπόνων σε κάθε είδους συνεργασία.
- Χρήση μόνο ασφαλών και φιλικών για το περιβάλλον υλικών κατασκευής.
- Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
- Η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων προς τους πελάτες.
- Δέσμευση για συμμόρφωση με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τα προϊόντα και υπηρεσίες.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΑΤΣΟΥ (G-PACK)», λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

- Πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα πλαίσια του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.
- Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
- Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας.
- Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
- Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
- Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Απώτερος στόχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του και κατά συνέπεια και της Ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχει η εταιρεία «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΑΤΣΟΥ (G-PACK)» στους πελάτες της.

Γενική Διεύθυνση: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΣΟΣ